ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum
češtinaenglish

27. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Rostliny i živočichové nevyhnutelně rostou. Je i hospodářský růst nevyhnutelnou podmínkou pro náš dobrý život? Idea nerůstu neznamená pouze opak růstu. Zdůrazňuje jiné než ekonomické ukazatele kvality života a upozorňuje na význam sociální spravedlnosti i ohledů na životní prostředí. Neomezený ekonomický růst přivedl svět do klimatické krize a je v rozporu s omezenými planetárními zdroji. Nerůst budeme zkoumat prostřednictvím ekologie, ekonomiky a politiky, ale i v kulturní praxi či osobním životě. Je nerůst slučitelný s podnikáním a jak mohou na jeho principech fungovat kulturní instituce či filmový průmysl? A co na to kapitalismus?

zpět na hlavní stránku IF

   

PÁTEK 28. 10.

10:00–11:00
Lid vs. HDP
Vnitřní svět Šárky Zahálkové

Tlaku na (ekonomický) výkon podléhá v dnešní době i kultura. Lze se v těchto podmínkách vydat jinou cestou? Na jaře letošního roku se skupinou přátel publikovala otevřený dopis ministru kultury ve věci nerůstu v kultuře, který svým podpisem podpořilo několik stovek lidí. Záměrem bylo otevřít a podpořit diskusi o podmínkách, v jakých osoby v kultuře tvoří a o čem je třeba ve smyslu udržitelnosti přemýšlet. Deset principů, přání, hranic, obav a především motivací spjatých s nerůstem v kultuře představí Šárka Zahálková.

HostkaŠárka Zahálková

nahoru △
       

12:00–13:30
Nohama na zemi
Panelová debata o kvalitě života bez ekonomického růstu

Zvyšující se kvalitu života jsme se naučili vnímat jako synonymum ekonomického růstu. Jak jinak lze ale definovat dobrý život? Jak by mohla vypadat prosperující společnost v časech bez stoupající křivky HDP a mohl by za takových okolností existovat sociální stát? Debata mimo jiné i o tom, jak si v čase klimatické krize udržet naději na (lepší) zítřky, ale zároveň zůstat nohama pevně na zemi.

Hosté*kyShaun Chamberlin, Miki Kashtan, Max Koch*, Emma Quayle
ModerujeTadeáš Žďárský

*Shaun Chamberlin se k nám připojí živě z Velké Británie, Max Koch ze Švédska.

nahoru △
 

14:30–16:00
O padesát let později
Úvodní řeč a rozhovor o ekonomice, která se vejde na Zemi

V letošním roce byla překročena šestá z devíti tzv. planetárních mezí. Již před padesáti lety upozorňoval vědecký tým v čele s Dennisem a Donellou H. Meadowsovými v publikaci Meze růstu neboli „zprávě Římského klubu“ na mylnou představu nekonečného růstu na konečné planetě. Ve studii pomocí počítačového modelování chování lidských společností a ekonomiky předpovídali vyčerpatelnost klíčových zdrojů a hranice využívání přírody lidmi. Naplnily se dnes jejich předpovědi? Co se od té doby změnilo ve společnosti a v ekonomice? Jak chápeme meze jako takové a jakým způsobem vnímáme život v jejich rámci?

HostGiorgos Kallis*
ModerujeJosef Patočka

*Giorgos Kallis se k nám připojí živě z Řecka

nahoru △
     

17:00–18:30
Not for profit
Úvodní řeč a debata o ekologické ekonomii

Hlavním cílem podnikání je maximalizace zisku. Nebo ne? Jaké změny potřebujeme v ekonomice udělat, aby podnikání prospívalo planetě a lidem? Prostřednictvím příkladů z praxe se debata zaměří na vztah mezi fungováním byznysu a ekologií, cirkulární ekonomiku a tzv. not-for-profit firmy. Na různých škálách představí hosté*ky existující technologické i sociální inovace a řešení pro udržitelnou ekonomiku, jak a kde fungují v praxi a co případně brání jejich využívání.

Hosté*ky: Jennifer Hinton*, Cyril Klepek, Michaela Linda Thomas
Moderuje: Eva Fraňková

*Jennifer Hinton se k nám připojí živě ze Švédska.

nahoru △
   

19:00–20:00
Inspiration Forum LAB
Prezentace umělecko-výzkumných projektů

Inspiration forum LAB je interdisciplinární výzkumný program, poskytující prostor pro spolupráci umělců*kyn a vědců*kyn. Stipendisté*ky prvního ročníku představí multimediální projekty založené na výzkumu, které reflektují environmentální témata. Guadiana In Four Movements, audiovizuální dílo zkoumající současný stav a budoucí scénáře vývoje v okolí ústí řeky Guadiany. Mutual Core, případový příběh transformace energie od fosilních zdrojů k obnovitelným a od kapitalismu k zelenému kapitalismu, který představuje vizualizaci limitů našich představ o budoucnosti. Spekulativní instalace Fertiliser Rehab, zkoumající rehabilitaci rostlin v časech bez syntetických hnojiv.

Za podpory European Cultural Foundation.

nahoru △

20:30–22:00
Nová audiovize
Panelová debata o podmínkách i pojetí filmové tvorby

S klimatickou krizí se filmový průmysl vyrovnává různě. Ať je to skrze tzv. green filming, snahu o snižování ekologické stopy při produkci, či prostřednictvím tzv. planet placement (vkládání environmentální osvěty a témat do obsahu děl). Jsou tyto nástroje dostatečné, nebo je potřeba, aby se zásadně proměnilo přemýšlení o samotné tvorbě? Je možné nerůstové principy uplatnit v samotném provozu filmového průmyslu, tvorbě, výrobě a distribuci? Jak by to mohlo vypadat a jaké nástroje má v rukou stát?

Hosté*kyHelena Bendová, Andrea Culková, Jan Hanzlík, Marek Hovorka, Michaela Rýgrová
ModerujePřemysl Martinek

Za podpory Kanceláře Kreativní Evropa.

nahoru △
     
         
Programový blok „STOP / Co se stane, když zabrzdíme růst“ je realizován za podpory Českých center.  

HOSTÉ*KY

Helena Bendová

Předsedkyně Rady Státního fondu kinematografie, proděkanka pro vědu a výzkum na pražské FAMU, herní badatelka a pedagožka. Vystudovala filmovou vědu na Univerzitě Karlově. Patnáct let pracovala jako odborná asistentka v Centru audiovizuálních studií na FAMU, kde se zaměřovala mj. na filmovou analýzu a teorii, francouzský film a herní studia. Několik let byla šéfredaktorkou filmového dvouměsíčníku Cinepur a redaktorkou časopisu pro teorii, historii a estetiku filmu Iluminace. V rámci své herně-badatelské činnosti se věnuje zkoumání uměleckých kvalit počítačových her a jejich pozice coby nového média v rámci kultury.

Andrea Culková

Dokumentaristka. Ve své angažované dokumentární tvorbě zpracovává zejména aktuální témata a její filmy nesou výrazné vizuální a esejistické prvky. Její dokument o životním ohlédnutí pětaosmdesátileté umělkyně Lisa Forell – bez hranic získal na 45. ročníku AFO Olomouc Cenu za nejlepší český populárně-vědecký dokumentární film. Osobně laděný film Cukr blog (Sugar Blues), v němž zpracovala svou zkušenost s těhotenskou cukrovkou, byl uveden na prestižních festivalech CPH:DOX v Kodani a IDFA v Amsterdamu. V současnosti pracuje na dokumentární sérii Love&Rage, jejíž úvodní snímek z roku 2020 Žal žen otevřeně zkoumá emoce, které v členkách klimatického hnutí Extinction Rebellion vzbuzuje vidina blížícího se klimatického rozvratu.

Eva Fraňková

Vystudovala biologii a humanitní environmentalistiku, v současnosti působí jako odborná asistentka na Katedře environmentálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dlouhodobě se zajímá o alternativní ekonomické praktiky, téma místní produkce a spotřeby a koncept udržitelného nerůstu. Nedávno dokončila výzkum týkající se fungování sociálních podniků v ČR, aktuálně se věnuje zejména vnášení tématu nerůstu do českého prostředí. Spolupracuje také s organizacemi Trast pro ekonomiku a společnost, NaZemi a Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci.

Jan Hanzlík

Filmovědec a vysokoškolský pedagog. Věnuje se ekonomice filmového průmyslu a sociologii filmu. Vystudoval filmovou vědu a anglickou filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde následně získal doktorát v oboru Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu. V roce 2018 absolvoval kurz filmové distribuce a filmového marketingu na London Film School ve Velké Británii. Je členem České společnosti pro filmová studia, European Network for Cinema and Media Studies a European Sociological Association. V současnosti působí na Katedře arts managementu VŠE.

Jennifer Hinton

Ekologická ekonomka, který se zabývá především tzv. not-for-profit ekonomikou. Prosazuje ekonomický model, jehož základem by byly „not-for-profit“ podniky – tedy společnosti, jejichž primárním cílem je společenský přínos, nikoli zisk. Nejedná se nicméně o neziskové organizace; „not-for-profit“ podniky nejsou závislé na darech nebo dotacích, jejich příjmy pochází z prodeje služeb nebo zboží. Od tradičních firem se ovšem liší i nutně kolektivním vlastnictvím a omezenou návratností investic. Hinton si od „not-for-profit“ modelu slibuje větší rovnost, úbytek konzumerismu i oslabení vazby mezi byznysem a politikou. Přirozeně ale rovněž šanci na důstojný a udržitelný život na naší planetě.

Marek Hovorka

Zakladatel a ředitel Mezinárodní festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. Spoluzakladatel sítě evropských dokumentárních festivalů Doc Alliance, filmového trhu East Silver, on-line platformy pro distribuci dokumentárních filmů DAFilms. Vyvinul několik vzdělávacích a industry programů. Člen redakční rady časopisu o dokumentárním filmu Dok.revue. Byl členem nejrůznějších porot na mezinárodních a dokumentárních filmových festivalech, mezi jinými FID Marseille, CPH:DOX, Visions du reél, MFF Karlovy Vary, Cinema Verite Teherán nebo It´s all true Sao Paulo.

Shaun Chamberlin

Britský spisovatel a aktivista v oblasti nerůstu. Věnuje se budování ekonomických, ekologických a sociálních vazeb na úrovni lokálních komunit a jejich síťování, například prostřednictvím iniciativy Transition Towns. Svůj přístup nazývá “temným optimismem” (Dark Optimism), který lze číst jako odhodlání čelit temným pravdám a zároveň neochvějně věřit v lidský potenciál ke změně. V roce 2018 byl také jedním z prvních zatčených v rámci protestních akcí Extinction Rebellion, působil také v organizaci Global Justice Now a byl poradcem britské vlády v oblasti klimatické změny.

Giorgos Kallis

Ekologický ekonom, výzkumník a proponent a teoretik nerůstu. Ve svém výzkumu se věnuje analýze příčin hegemonického postavení idey růstu, jejím limitům a možným alternativám. Působí na Autonomní Univerzitě v Barceloně, kde se věnuje výzkumu a výuce politické ekologie. Ve sborníku z roku 2020 The Case for Degrowth Kallis nabízí vizi i konkrétní strategie, jak zastavit nekonečnou snahu o růst globální výroby a spotřeby a místo toho zajistit podmínky, které podporují hodnotný život pro všechny. V roce 2019 vydal monografii Limits: Why Malthus Was Wrong and Why Environmentalists Should Care, kde redefinuje pojem limitů jako volbu, která je paradoxně nedílnou součástí usilování o svobodu. Letos vyšel česky v nakladatelství Neklid výběr z jeho esejů a článků pod názvem Na obranu nerůstu.

Miki Kashtan

Americká spisovatelka a lektorka v oblasti nenásilné komunikace a aplikace jejích principů v usilování o společenskou transformaci. Spoluzakladatelka organizace Bay Area Nonviolent Communication, která spojuje širokou škálu projektů propagujících tyto principy ve snaze vytvořit svět, kde jsou naplňovány potřeby všech. Ve své knize z roku 2015 Reweaving Our Human Fabric: Working Together to Create a Nonviolent Future (Nové spřádání lidské tkaniny: Společně vytvářet nenásilnou budoucnost) nabízí obraz spravedlivější budoucnosti a se zvláštní pozorností k roli leadershipu ukazuje cesty, kterými k ní lze dojít.

Cyril Klepek

Zakladatel a ředitel green-tech startupu Cyrkl - v současné době největší evropské recyklační platformy a poradenské společnosti. Cyrkl chápe odpad jako zdroj a pomocí pokročilých technologií propojuje původce odpadů s finálními zpracovateli. Klepek je držitelem ceny Digital Disruptors společnosti Globant a stal se jedním z oceněných v žebříčku CzechCrunche a Hospodářských novin Innovators 20. Je dlouhodobým expertem na poli inovací a cirkulární ekonomiky, působil jako inovační leader v agentuře Direct People a je šéfredaktorem publikací Cirkulární Česko 1 až 3.

Max Koch

Švédský sociolog a profesor sociální politiky a udržitelnosti na Lundské univerzitě. Ve svém výzkumu se zabývá vzorci kapitalistické restrukturalizace a tím, jak se odrážejí v sociálních a zaměstnaneckých vztazích, ve strukturách sociální nerovnosti a v životním prostředí. Věnuje se také otázkám nerůstu, udržitelného blahobytu a podpoře synergie mezi environmentálními a sociálními politikami. V knize Postgrowth and Wellbeing: Challenges to Sustainable Welfare, kterou v roce 2017 publikoval společně s Milenou Büchs, se Koch zabývá možnostmi rozvoje lidského blahobytu v post-růstové společnosti.

Přemysl Martinek

Producent a filmovědec. V minulosti působil jako ředitel distribuční společnosti Artcam, dramaturg Febiofestu, člen a předseda Státního fondu kinematografie a vedoucí produkce jihlavského divadla DIOD. Aktuálně se věnuje lektorství v jihlavském Centru dokumentárního filmu, filmové produkci a jako manažer regionálních filmových fondů spolupracuje s Asociací producentů v audiovizi. Dlouhodobě také působí jako expert v oblasti distribuce pro Státní fond kinematografie.

Josef Patočka

Výzkumník a novinář zabývající se politickou ekologií. Vystudoval sociologii a politologii na univerzitách v Brně a Praze. Jako výzkumník a kampaňér působí v Re-setu – platformě pro sociálně-ekologickou transformaci, kde se zaměřuje na výzkum v oblasti sociálních a ekonomických souvislostí ekologické krize a prosazování přechodu k udržitelné a spravedlivé ekonomice. O ekologické politice píše pro Deník Referendum.

Michaela Rýgrová

Michaela Rýgrová je česká divadelní koordinátorka, castingová a PR manažerka. Momentálně působí v Asociaci producentů v audiovizi a projektu Greenfilming.cz. Vystudovala Masarykovu univerzitu a pražskou DAMU, kde v současnosti vyučuje ekologii a udržitelný rozvoj v divadle. V roce 2014 vydala knihu Udržitelné divadlo, v níž čtenářstvo seznamuje s novými atributy umění a zejména divadla, které mají též nezanedbatelnou morální dimenzi – ekologickou mravnost.

Michaela Linda Thomas

Majitelka aktivistického studia Butterflies & Hurricanes, které se zabývá udržitelným designem, packagingem a usiluje o proměnu paradigmatu na poli vztahů mezi firmami a spotřebiteli*kami. Vědoma si ničivých dopadů marketingu pro společnost i jednotlivce, uplatňuje Thomas ve své firmě zásady Matteringu, pro který je péče o planetu i její obyvatele přednější než profit a růst. V současné době aktivně pracuje na projektu „1% pro Nový příběh“, který by prostřednictvím alternativního ekonomického modelu poskytl finanční, poradenské i dodavatelské zázemí projektům majícím sílu měnit společnost.

Šárka Zahálková

Výtvarnice, animátorka a lektorka, v současnosti působí jako kurátorka pardubické městské galerie GAMPA. Je členkou několika platforem, jimiž v nějakém smyslu prorůstají principy nerůstového uvažování a praxe; kolektivu Offcity, s nímž se podílela např. na vzniku zvukové instalace do Česko-slovenského pavilonu na Bienále architektury 2012, platformy CENSE – Central European Network for Sonic Ecologies, Spolku Skutek a iniciativy Nerůst v kultuře. Dlouhodobě se zabývá tématy souvisejícími s uměním jako nástrojem společenské změny a uměním ve veřejném prostoru. Absolvovala Fulbright-Masarykovo stipendium pro neziskový sektor v New Yorku a několik dalších zahraničních tvůrčích i kurátorských stipendií.

Tadeáš Žďárský

Lektor a metodik klimatického a globálního vzdělávání a proponent nerůstu. Studuje Environmentální studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a působí v neziskové organizaci NaZemi, kde se věnuje propagaci konceptu nerůstu - přednáší, vede workshopy, píše články a také spoluinicioval vznik české nerůstové pracovní skupiny. Věnuje se hlavně klimatickému vzdělávání, či projektu Futuropolis: Škola emancipace, jehož cílem je přinést kritickou pedagogiku do českého prostředí.

nahoru △
   

FILMY V PROGRAMU

Obrazy někdy mohou vyjádřit více než slova. Vybíráme z letošního filmového programu Ji.hlavy.

DO KONCE (Spojené státy, 2022, Rachel Lears)
DO PLEVELE: DEWAYNE "LEE" JOHNSON VERSUS SPOLEČNOST MONSANTO (Kanada, 2022, Jennifer Baichwal)
GUADIANA VE ČTYŘECH VĚTÁCH (Portugalsko, 2022, Burak Korkmaz, Pedro Figueiredo Neto)
HMOTA MIMO MÍSTO (Rakousko, 2022, Nikolaus Geyrhalter)
JEDNA PLUS DVĚ (Filipíny, 1990, Roxlee)
NEVIDITELNÉ KRAJINY (Česká republika, 2022, Ivo Bystřičan)
ŠŤASTNÁ PRÁCE – ANEB JAK NÁS SABOTOVALI (Finsko, 2022, John Webster)
YOYOGI (Estonsko, Bělorusko, Japonsko, 2022, Max Golomidov

nahoru △


Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Creative Europe Media
Dafilms