28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspirační fórum

Konference o etice v dokumentárním filmu 2022

Moc a mocenské vztahy v dokumentárním filmu

Konference o etice v dokumentárním filmu 2022

První ročník konference byl věnován tématům spojeným s mocí v mnoha jejích podobách: hranice autorství a zodpovědnosti k druhým, mocenské vztahy mezi profesemi ve filmovém průmyslu, vliv institucí na filmovou tvorbu, zodpovědnost tvůrců a tvůrkyň vůči těm, s nimiž pracují a natáčejí, osobní vztahy v profesním prostředí, gender, stereotypizace a vytěžování sociálních skupin apod.

Etice v dokumentárním filmu se věnovala také jedna z kapitol festivalové knihy, kterou najdete zde. Přináší část studie Patricie Aufderheide a kolektivu, řetězový rozhovor českých a slovenských filmařek a filmařů podílejících se na vzniku dokumentárního filmu a esej Jana Motala v obou jazykových verzích.

čtvrtek, 27. října 2022 | Malá scéna DKO (Tolstého 2, Jihlava)

PROGRAM

11.00–11.15 | úvodní slovo

11.15–11.30 | projekce filmu Čas je neúprosný (Věra Chytilová, 1978)

Úvaha o poslední etapě lidského života. Stáří může znamenat smutek a samotu, ale také období vyrovnanosti, které završuje život. Režisérka hovořila se starými lidmi o jejich prožitém životě, o tom, jaký smysl v něm nacházejí. Vyprávěli o svých zálibách, o potřebě citu a lásky.

11.30–12.30 | Panelová diskuze: Akademický pohled
Moderuje Jan Motal

V panelu vystoupili*y akademičky a akademici, kteří se zabývají tématy blízkými etice dokumentárního filmu. Protože u nás neexistuje samostatná výzkumná tradice v této oblasti, šlo o interdisciplinární setkání překonávající hranice dokumentární teorie, sociologie médií, filmové vědy a mediálních studií. Vystupující z FAMU, Karlovy univerzity, Masarykovy univerzity i Univerzity Palackého v Olomouci se ve svých příspěvcích a následné diskuzi s publikem věnovali*y tématům gender aktivismu v české audiovizi, dehumanizace chudých ve formátech reality television či možností výuky etiky dokumentu na umělecké škole metodou konstelačních her.

11.30–11.40 | Dokumentaristika v kontextu české mediální etiky
Doc. MgA. Jan Motal, Ph.D., FSS MUNI

Příspěvek představil základní obrysy místa dokumentaristiky v kontextu české mediální etiky, jejího vývoje a institucionálních, teoretických i výzkumných souvislostí. Ukázal na možnosti využití anglosaské tradice aplikované etiky, jak se etablovala od 70. let minulého století ve vztahu k domácímu pojetí profesionální etiky mediálních pracovníků*ic, a to především ve vztahu k dějinně podmíněným limitům domácího prostředí v posttransformační fázi.

11.40–11.50 | Feminismus, #metoo a ženy na české audiovizuální scéně
Mgr. et Mgr. Jana Jedličková, Ph.D., FF UPOL

Zatímco v řadě zahraničních zemí téma #metoo zarezonovalo, v České republice zdá se opět nemáme s feministickými myšlenkami a jejich naplňováním žádný problém. Dokonce do takové míry, že i samy tvůrkyně, když už se v naší audiovizi objeví, nemají potřebu tento pojem nadále používat. Příspěvek Feminismus, #metoo a ženy na české audiovizuální scéně se zaměřoval na podoby gender aktivismu v prostoru české (dokumentární) audiovize, kde se snoubí pop a postfeminismus a svorně předstírají, že už vlastně nejsou potřeba.

11.50–12.00 | “Doku-režie” a moc: metoda konstelačních her jako nástroj zvědomování a reflexe mocenských strategií při natáčení
MgA. Lucie Králová, Ph.D.a MgA. Tereza Reichová, FAMU

Představili*y jsme novou experimentální metodu výuky režie dokumentární tvorby, kterou společně testujeme třetím rokem na KDT FAMU. Ta formou konstelačních her simuluje eticky sporné situace, které mohou při natáčení nastat. Studentky a studenti zakoušejí v bezpečném prostředí svébytnou dynamiku štábu s protagonisty a učí se vědoměji reagovat na projevy mocenských a manipulativních strategií, které se při těchto konstelačních hrách vynořují. Na konkrétních příkladech jsme prezentoval*y první výstupy doktorského výzkumu ze dvou celodenních workshopů.

12.00–12.10 | Morálka pořadů Reality TV za hranicí etiky
PhDr. Irena Reifová, Ph.D., FSV UK

Tento position paper představil Reality Television jako specifickou morální kulturu, proniknutou tvorbou hierarchií a následných soudů a odsudků. Mezi různými kritérii, podle nichž jsou v kultuře Reality Television utvářeny soudy, byla zdůrazněna sociální třída. V post-socialistické společnosti, kde je pojem třída tabuizován jako jeden z klíčových termínů nedemokratické minulosti, je zvlášť důležité jej legitimizovat pro pojmenování postupně vykrystalizovaných sociálních rozdílů a často dehumanizujícího narativu, který kolem nich společnost spřádá. Významným příspěvkem k recyklaci tohoto narativu jsou pořady Reality Television. Morální kultura Reality Television je prostor sémiotické mánie zaměřené na prezentaci a rozpoznávání znaků nízkého třídního postavení. Ti*y, kteří*é jsou ukázáni a/nebo rozpoznáni jako „ti druzí“, odlišující se od exemplární středněstavovské neposkvrněnosti a dokonalosti, se stávají obětí stigmatizace, dehonestace i popírání jejich lidské hodnoty. Nevyhovění maloburžoazní estetice a kánonu je podle Imogen Tyler vnímáno jako nechutnost, odpudivost a hnus a vyvolává, jak píše Samatha Lyle, fascinované zírání na chudobu. Morální kultura Reality Television tím nejen upírá lidskost jednotlivcům, ale také dál a dál destiluje ideologii neoliberálního kapitalismu, v němž „losers“ mají místo jen jako vysmívané sociálně distinktivní pozadí spořádaných a úspěšných.

12.10–12.30 | diskuze

12.30–14.00 | přestávka

14.00–15:00 | Keynote + Q&A: Současná debata o etice v dokumentu
Patricia Aufderheide

Úvodní přednášku přednesla jedna z nejvýznamnějších postav na poli etiky dokumentárního filmu, profesorka Patricia Aufderheide ze School of Communication na American University ve Washingtonu, D.C., zakladatelka Centra pro média a sociální impakt. Ve svém výzkumu se zabývá etickými problémy, se kterými se američtí dokumentaristé setkávají ve své práci. Je také autorkou populární publikace Documentary Film: A Very Short Introduction.

15.00–15.15 | přestávka

15.15–16.15 | Panelová diskuze: Profesní pohled

U diskuzního stolu se sešli*y profesionálové a profesionálky z oblasti dokumentární a televizní tvorby, aby společně sdíleli*y zkušenosti i pocity a diskutovali*y o etických dilematech souvisejících s mocí v režii, dramaturgii a produkci, střihu, kameře či zvuku. Důraz byl kladen především na zvláštnosti jednotlivých profesí a otázky spolupráce ve štábu.

15.15–15.20 | Adéla Komrzý

Jak se hledá a nastavuje hranice či rovnováha mezi autonomií autora/ky a etickým – dobrým přístupem k protagonistům? Etická dilemata a zkušenosti z natáčení filmu Jednotka intenzivního života

15.20–15.25 | Vít Klusák

Filmař Frederic Wiseman řekl, že dokumentární film je fikcí skutečnosti. Jeden kamarád tomu v nadsázce říká: Nekaž příběh pravdou. Tak o tomhle se pojďme bavit.

15.25–15.30 | Alice Tabery

Vše, co se s člověkem „hrajícím sebe sama“ natočí, začne dříve či později podléhat záměru příběhu, který má určitý vývoj. Tady vzniká otázka, jaká míra tvarování je vůči němu ještě fér pokud vezmeme v potaz, že kontext vzniku materiálu se liší od společenského kontextu v době střihu, natož v době promítání.

15.30–15.35 | Václav Flegl

Zvuková výbava jako zbraň nebo prostředek sebeobrany.

15.35–15.40 | Yvon Teysslerová

To co skrze kameru vidíme a snímáme vypovídá mnohé o nás samotných. Občas je potřeba říct ne a kameru vypnout.

15.40–15.45 | MgA. Juraj Ondruš Ph.D.

Etické dilemy strihovej skladby v súčasnom slovenskom dokumentárnom filme.

15.45–15.50 | Ivo Bystřičan

“Stejně ze mě sestříháte blba.” Systémy výroby versus osobnostní práva lidí před kamerou. Proč a jak dokumentární filmování zlidštit.

15.50–16.15 | diskuze

16.15–16.30 | přestávka

16.30–18.00 | Závěrečná diskuze
Moderuje Jindřiška Bláhová

Hosté*ky: Tomáš Bojar, Apolena Rychlíková, Zdeňka Sokolíčková

Diskuze byla vyvrcholením konference a byla otevřená nejširší odborné i laické veřejnosti. Shrla a kriticky zhodnotila témata, kterým se v průběhu dne věnovali*y akademici*čky a profesionálové*ky, a otevřela témata spojená s etickými dilematy k širší debatě. Širším rámcem pro debatu byl film Čas je neúprosný (Věra Chytilová, 1978), který bylo možné shlédnout na začátku konference.

---

Pořádají MFDF Ji.hlava spolu s Centrem pro mediální etiku a dialog (CEMETIK) při Katedře mediálních studií a žurnalistiky, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita za podpory Státního fondu kinematografie.

Konference je součástí Visegrad Accelerator.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Creative Europe Media
Město Jihlava
Kraj Vysočina
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms